Vilniaus lopšelis darželis "Žemyna"

„Duok vaikams mintį, ir jie turės ką veikti visą dieną. Išmokyk juos mąstyti, ir jie turės ką veikti visą gyvenimą“.

Lopšelis-darželis  „Žemyna“ yra valstybinė ikimokyklinio  amžiaus vaikų ugdymo įstaiga, esanti Vilniuje. Lopšelis-darželis buvo įkurtas 1987 metais gausiai gyvenamųjų namų apstatytame Pašilaičių mikrorajone. Šalia yra mokyklos, įvairios įstaigos, miesto transportas, vaikų žaidimų aikštelės.

Lopšelio-darželio „Žemyna“ personalą sudaro vadovai  (direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui), 24 mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą, 1 mokytojo padėjėjas darbui su specialiųjų poreikių vaikais, 12 mokytojo padėjėjų, meninio ugdymo pedagogas, logopedas ir psichologas.

Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai bei ugdytinių tėvai bendradarbiaudami reflektuoja vaikų ugdymo(si) kokybę bei veiksmingumą, vertina ugdymosi pasiekimus bei numato tolesnio ugdymo(si) uždavinius.

Mūsų įstaigos pedagogai bei pagalbos mokiniui specialistai domisi ne tik Lietuvos, bet ir kitų šalių (Suomijos, Anglijos, Lenkijos) pažangiais, šiuolaikiniais  ikimokyklinio ugdymo modeliais. Jau ne vieną kartą aplankytos mąstymo kultūros ugdymą  plėtojančios mokyklos Anglijoje.

Lopšelio-darželio  „Žemyna“ bendruomenė taip pat dalyvauja įvairiuose ikimokyklinio ugdymo vystymo projektuose, miesto bei šalies konferencijose, bendradarbiauja su kitomis švietimo įstaigomis.

Lopšelyje-darželyje ugdosi 260 vaikų. Nuo darželio veiklos pradžios įstaigoje veikia 12 grupių. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio grupes komplektuoja darželio steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.

Visos grupės pavadintos skirtingais, vaikams patraukliais pavadinimais: „Drugeliai“, „Voveriukai“, „Kiškučiai“, „Pelėdžiukai“, „Vyturiukai“, „Žirniukai“, „Žiogeliai“,  „Šnekučiai“, „Čiauškučiai“, „Nykštukai“,  „Vijurkai“, „Pabiručiai“.  Kiekviena grupė sudaryta iš 2 patalpų,  kuriose  vaikams sudarytos sąlygos ugdytis, žaisti ir ilsėtis.

Lopšelio-darželio „Žemyna“ ugdymas remiasi ikimokyklinio ugdymo programa „Augu žaisdamas, kurdamas, mąstydamas“ (2017),  kurią sukūrė įstaigoje dirbantys pedagogai. Kai kuriose grupėse papildomai dirbama pagal emocinio intelekto ugdymo programą „Kimochis“ .

Priešmokyklinio amžiaus vaikai (5-7 m.) ugdomi pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo(si) programą“ . Šiose grupėse papildomai dirbama pagal tarptautinę vaikų socialinių bei emocinių sunkumo įveikimo gebėjimų ugdymo programą „Zipio draugai“.

Lopšelio-darželio „Žemyna“ išskirtinumas – mąstymo kultūros ugdymas. Nuo 2016 metų įstaiga pradėjo bendradarbiavimą su UAB „Thinking organisations“. Tai organizacija, siekianti esminių permainų mokyklose, mokyklų tinkluose, veikianti tarptautiniu ir regioniniu mastu, skatinanti visų ugdymo proceso dalyvių ir švietimo organizacijų bei jų narių bendradarbiavimą, kartu kuriant naujus ugdymo būdus ir metodus, grįstus besimokančių organizacijų narių įvairių mąstymo procesų vystymu.

Pasaulyje sukurta nemažai metodikų, rekomenduojančių, kaip mokyti, kad švietimo įstaigos taptų mąstymo kultūros ugdymo mokyklomis (thinkingmatters.com) – bendruomenėmis, kuriose kiekvienas jos narys dalijasi bendrais įsipareigojimais, nuolat mąsto apie tai, kas vyksta ugdymo procese.

Mūsų įstaigos bendruomenė įsitikinusi, kad vaikų pasiekimai atsispindi jų gebėjimuose sėkmingai atlikti įvairias veiklas savarankiškai ir bendradarbiaujant, todėl užduotys, kurioms reikia išugdyto mąstymo, gali būti atliktos, pasitelkiant veiksmingus mąstymo kultūros ugdymo įrankius: mąstymo žemėlapius, mąstymo įpročių ugdymą bei aukštesnio lygio klausimus.

Kiekvienais metais yra sudaromi lopšelio-darželio „Žemyna“ metiniai veiklos planai  bei koreguojamas, tikslinamas strateginis planas 5 metams.

Vaikų gerovės klausimai sprendžiami lopšelio-darželio „Žemyna“ vaiko gerovės komisijoje, kurią sudaro kompetentingi mokytojai ir pagalbos vaikui specialistai.

Mūsų filosofija

„Mąstau – vadinasi esu“ (R. Dekartas)

Misija

Ugdome vaikus, kūrybiškai įgyvendinami  ikimokyklinio ugdymo programą „Augu žaisdamas, kurdamas, mąstydamas“ bei „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo(si) programą“, adaptuodami ir panaudodami šiuolaikines ugdymo strategijas.

Vizija

Lopšelis-darželis „Žemyna“ yra besimokanti, mąstymo kultūros ugdymą skleidžianti bendruomenė, kuri ugdo vaiką į šeimą orientuoto ugdymo principais, skatinančiais atsiskleisti kiekvieno vaiko potencialui ir ugdančiais brandžią, mąstančią asmenybę.

Vertybės

 • Ugdymas ir ugdymas(is)
 • Bendradarbiavimas
 • Atvirumas, atsakingumas, vieningumas
 • Tradicijų puoselėjimas
 • Veiklos kokybė, tęstinumas, tobulėjimas
 • Lyderystė

Prioritetai

 • Kokybiškos ugdymo paslaugos
 • Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas
 • Aktyvus šeimos dalyvavimas ugdymo procese
 • Mokymasis bendradarbiaujant
 • Nuolatinis kvalifikacijos kėlimas
 • Ugdomosios veiklos refleksija
Skip to content