Vilniaus lopšelis darželis "Žemyna"

Projektas „Mąstymo mokykla“

„Mąstymo mokykla“ vaikams

Trakų lopšelis-darželis „Obelėlė“ kartu su partneriais įgyvendina ES lėšomis finansuojamą projektą. Projekto tikslas – sustiprinti ugdytinių kritinio, kūrybinio bei aukštesnio lygio mąstymo gebėjimų ugdymą projekto  metu besitobulinančiuose darželiuose įdiegiant visą įstaigą apimančią „Mąstymo mokyklos” vaikų ugdymo metodiką. 

Projekto siektini rezultatai: 5-i projekto darželiai turės aiškią veikimo kryptį paremtą „Mąstymo mokyklos“ principais, pagerės vaikų kritinio, aukštesnio, kūrybiško mąstymo gebėjimai, vaikai išmoks reflektuoti savo mokymąsi ir susikurti savo žinojimą patys; atnaujintos ir pagal „Mąstymo mokyklos” metodiką suderintos visų ugdymo darželių programos, vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo kriterijų sąrašas taps realiu praktiniu įrankiu pedagogams ugdant vaikus pagal „Mąstymo mokyklos metodą“; bus sustiprinti pedagogų gebėjimai ir sąmoningumas taikant inovaciją; išmoks reflektuoti ugdomąsias veiklas, kurias organizuoja vaikams, planuotis pagal realius kriterijus, taip pat keisti veiklą pagal ugdymo tikslą; bus įdiegta dalijimosi gerąją praktika ir mokymosi vienas iš kito kultūra; darželiai įgis nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo gebėjimą. 

Projekto partneriai: Vilniaus lopšelis-darželis „Gudrutis“; Vilniaus lopšelis-darželis „Rasa“; Vilniaus lopšelis-darželis „Giliukas“; Trakų r. Rūdiškių vaikų lopšelis-darželis „Pasaka”; Vilniaus lopšelis-darželis „Žemyna“

Projekto vertė 116 872,50 EUR. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų. Projektas įgyvendinamas pagal priemonę Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas. Projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0044

Projektas įgyvendinamas: 2019/11/28– 2021/07/28

Skip to content